Bậc lên xuống xe đầu kéo C&C U340 máy 340Ps 2 cầu

Bậc lên xuống xe đầu kéo C&C U340 máy 340Ps 2 cầu

Bậc lên xuống xe đầu kéo C&C U340 máy 340Ps 2 cầu